Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη Δ.Ε. Αλιάρτου, του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΧΗ ΕΡΜΙΟΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΠΕΤ: 2310003328)