Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων , στην θέση << Τσούμα 1 >> , στο πλαίσιο ΠΑΣΜ, εντός ΠΑΥ Β6, Δ.Ε. Θίσβης , του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας της εταιρείας << GOLDEN FISH FARM Α.Ε >>,