Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 90 MW της ΄΄ MYTIKAΣ ENEΡΓEIAKH MIKE΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΥΤΙΚΑΣ ΄΄ του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας