Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 74,85253 MW της ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «ΦΑΣΣΑ» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ : 2311004820)