Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΓΑΣΤΡΕΣ >>του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας,(ΠΕΤ: 2110647720)