Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δύο (2) επιμέρους αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,35 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 10,30 ΜW) της ¨ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ MΑE¨ στις θέσεις “ Κουτσολαγός” (εγκατεστημένης 3,45 MW – αποδιδόμενης 3,4 ΜW) και “ Κουτσολαγός II ” (6,9 MW) του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2306960622)