Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας – αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999ΚW , της ΄΄ P – A GAS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στη θέση << ΒΕΝΙΖΑ >> Τ.Κ. Ασωπίας Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας