Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας επεξεργασίας ΑΕΚΚ της ΄΄ GEOCYCLE EΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ΄΄ ΔΕ Ταμυναίων στο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

GEOCYCLE EΛΛΑΣ -ΕΥΒΟΙΑ