Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της ¨ ZIKOS ENERGY CONSTRUCTION SMPC ¨ στη θέση ¨Μαυροβούνι – Μεγάλη Κορυφή ¨ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ:2307976627)