Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της εταιρείας ΄΄ ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΖΑΓΑΡΑΣ >> των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας

ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε