Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21ΜW της εταιρείας ΄΄ GREENFIELD WIND MIKE ΄΄ στη θέση <<Βαθειά Λάκκα >> του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Bοιωτίας

GREENFIELD WIND MIKE ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε