Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13,2 ΜW της΄΄ ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ΄΄ στη θέση << ΚΡΙΚΕΤΑ>> του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( ΠΕΤ: 2107579522)

ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε ΄΄ ΚΡΙΚΕΤΑ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ. ερση