Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ στη θέση “Δροσερό” των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων στο Ν.Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ