Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄ φωτοβολταικού σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12ΜW της εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << ΜΠΟΡΔΟΣΑ 1 >> του Δήμου Θηβαίων Ν. Bοιωτίας

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ - ΜΠΟΡΔΟΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε