Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)΄΄ φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16ΜW της εταιρείας ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΙΚΕ ΄΄ στη θέση << Τρέπεζα 4 >> του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε