Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 25ο, του Πρακτικού 33 της συνεδρίασης της 11ης Σεπτεμβρίου 2017, της Οικονομικης Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΑΔΖ7ΛΗ-ΤΛΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)