Φάκελος Τροποποίησης των υπ. αρ. 144504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. και 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στα τμήματα : Λαμία – Μακρυχώρι και Μακρυχώρι Καλαμπάκα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την ανόρυξη 3 υδρογεωτρήσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου.

ΦΑΚΕΛ- ΟΔ. ΑΞ ΚΕΝΤΡ ΕΛΛΑΔΑΣ _Ε65_ ΛΑΜΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ