Φάκελος Τροποποίησης της αριθ. 23707/3783/09.06.2011απόφασή μας έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.),της εταιρείας ΄΄ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε΄΄.

ΑΕΠΟ- ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ