Φακέλος Τροποποίησης της υπ’αριθ.144504/18.11.2005 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του έργου :<<Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65):, τμήμα Λαμία- Μακρυχώρι>>(όπως ισχύει),ως προς τον εργοταξιακό χώρο στη θέση <<ΣΑΜΟΛΑΚΑΣ>>Στίρφακα Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων