Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. Πρωτ. 160170/7.10.08 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του συνόλου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρίας “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.” (νυν “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ “) και των συνοδών έργων (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Λιμενικές εγκαταστάσεις, Λατομείο ασβεστολίθου, Χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων), που είναι εγκατεστημένη στη θέση Αγ. Νικόλαος Διστόμου του Ν. Βοιωτίας, όπως τροποποιημένη ισχύει.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ - ΝΥΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ -ΒΟΙΩΤΙΑ-1