Φάκελος Τροποποίησης της με αρ. 67508/7258/28.12.2011 ( ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΡ10-Φ6Η) Απόφασης΄΄ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 65.000 ωοτόκων ορνίθων και συνοδών έργων ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ι.ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΜΠΕ  Ι.ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Σχολιάστε