Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΤΕ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄

ΦΑΚΕΛ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ-ΜΑΝΤΕ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ