Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ, της εταιρείας <> με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΣΤΟΥΠΠΑΙΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 1101027 >>, στη θέση <<Γκιόνθι >>, του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας