Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της αρ. 49618/5462/26-07-2010 απόφαση μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 734/36307/27-03-2018 απόφαση μας, για την λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού ( ΙΧΣ), συσκευαστηρίου – παρασκευαστηρίου και άλλων χερσαίων υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας LEMOND CO ΑΒΕΕ σε έκταση 20.000,00 τ.μ. στη θέση “Κακοδίκη”, ΔΕ Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας.