Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης ΑΕΠΟ για την έρευνα κοιτασμάτων βωξίτη ,από την ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ,στις θέσεις «Κορομηλιές » ,«Αλωνάκια», «Αγκαθιάς» ,«Μπάκι» κ΄«Κακόρεμα» (ΟΠ 138, ΟΠ 141, ΟΠ 143, ΟΠ165) Δήμου Άμφισσας Φωκίδας

ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟ ΥΠΕΝ