Εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 3. με την επωνυμία ΄΄ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Ι.- ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Γ. <<ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ>> ΄΄