Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με την Οδηγία SEVEZO III ΤΟΥ άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) της εταιρείας ” SYNGENTA HELLAS AEBE ΄΄ στη θέση ΄΄ Ντάμπασι ΄΄ Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας , Π.Ε. Βοιωτίας (Ορθή Επανάληψη)

Syngenta Hellas ΑΕΒΕ Βοιωτια

Πίνακας Ανώτερης βαθμίδας Παράρτημα v-01-12-2022