Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε Φθιώτιδας: Εχθροί της ελιάς (ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ), Διαπιστώσεις – Καταπολέμηση