Χορήγηση άδειας λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Βοιωτίας στη θέση ΄΄ ΑΡΑΣΚΟΒΑ ΄΄ ή ΄΄ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΑ ΄΄Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Βοιωτίας