Έγγραφα σχετικά με την νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2017

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (ΠεΠ ΣΤΕ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι συνολικοί πόροι που έχουν κατανεμηθεί στο Πρόγραμμα ανέρχονται σε 426.065.902,00 €, από τα οποία 315.684.496. € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ και τα 110.381.406 € (25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι αυξημένος κατά 2,2 φορές σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή στη Δημόσια Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85% για την νέα περίοδο, έναντι 50% της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος, εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Αύγουστο του 2022 (EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.8.2022: CCI 2021EL16FFPR012).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, το αρμόδιο δηλαδή όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, συγκροτήθηκε με την 2170/19-9-2022 Απόφαση. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5010/26.09.2022 ).

Πορεία Κατάρτισης του Προγράμματος

Η κατάρτιση του Προγράμματος ξεκίνησε μετά την έκδοση των 2 σχετικών εγκυκλίων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τον Ιούνιο του 2019 και τον Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα).

Συνοπτικά έγιναν τα εξής:

 • Συγκρότηση και ενεργοποίηση της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2020).
 • 1η Φάση Διαβούλευσης με εταίρους για τη διαμόρφωση και έκδοση κειμένου βασικών αρχών τον Φεβρουάριο του 2021.
 • Άτυπη Υποβολή Προσχεδίου ΠεΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2021).
 • 2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης κατά την περίοδο Ιουνίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2021: περιλάμβανε συζήτηση επί του Προσχεδίου του Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών και τις προτάσεις/ παρατηρήσεις εκ μέρους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.
 • Ημερίδα παρουσίασης της 2ης φάσης διαβούλευσης με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής και τοποθέτησης επί του Προσχεδίου του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027 (6 Οκτωβρίου 2021).
 • Το Concept Paper και το Προσχέδιο Προγράμματος αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ (www.stereaellada.gr) η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την λειτουργία της εταιρικής σχέσης.
 • Ανάλυση και επεξεργασία των εισροών της 2ης Φάσης Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Προγράμματος. Κατάρτιση του Προγράμματος για την 1η επίσημη υποβολή (αρχές Νοεμβρίου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Σεπτέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2021).
 • Επικοινωνία, συνεργασία και διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της 2ης επίσημης υποβολής του Προγράμματος (Φεβρουάριος 2021 – Απρίλιος 2021).
 • Άτυπη υποβολή της 2ης έκδοσης του Προγράμματος – Ανάλυση και επεξεργασία άτυπων παρατηρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ε.Ε (Απρίλιος 2022).
 • Επικοινωνία, συνεργασία και διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της 2ης επίσημης υποβολής του Προγράμματος. Επιτόπου συναντήσεις με DG REGIO και DG EMPLOI (Μάιος 2022 – Ιούλιος 2022).
 • Τελική υποβολή Προγράμματος ΠΣΤΕ 2021-2027 (12.08.2022)
 • Αποστολή Εκτελεστικής Απόφασης της Ε.Ε. για έγκριση του Προγράμματος ‘ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ’ 2021-2027 (29.08.2022)

Για την συγκρότηση της Εταιρικής Σχέσης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Διαχειριστική Αρχή, προχώρησε σε μία εξαντλητική καταγραφή του συνόλου των φορέων που θα μπορούσαν εν δυνάμει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση της εταιρικής σχέσης. Οι φορείς αυτοί αντιπροσώπευαν:

 • Αστικές και άλλες δημόσιες αρχές
 • Τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους
 • Φορείς που εκπροσωπούν την Κοινωνία των Πολιτών, Περιβαλλοντικούς Εταίρους και Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, της Ισότητας των Φύλων και της Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Η επιλογή των εταίρων έγινε στη βάση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας, στηρίχθηκε στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ΕΚΔΕΣ) στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ (www.stereaellada.gr) έχει αναπτυχθεί πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος.

Προτεραιότητες και δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στη βάση των Στόχων Πολιτικής νέας Πολιτικής Συνοχής, στοχεύοντας να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες (Άξονες), από τις οποίες η 4.02 & η 6.02 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της (54 εκ.€)

2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (86 εκ.€)

3. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας (31,2 εκ.€)

4.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης (62,4 εκ.€).

4.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (108 εκ.€)

5. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (76,3 εκ.€)

6.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (5,6 εκ.€)

6.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (2,3 εκ.€)

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματοςέχει στόχο να προσδώσει προστιθέμενη αξία στον αναπτυξιακό προγραμματισμό με μια διαδικασία ενσωματώνει στον προγραμματισμό την περιβαλλοντική διάσταση και παράλληλα συμπληρώνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά στο υποκείμενο επίπεδο των έργων και των δραστηριοτήτων.

Εκπονήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β/ 25-10-2017).

Παρουσιάστηκε αναλυτικά  στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στη  9ης Συνεδρίαση (Τακτική) της 28ης Απριλίου 2022 και έλαβε σύμφωνη γνώμη.

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63116/4358/20-6-2022 Απόφαση.

 

Σχετικό υλικό:

 

 


Επίσημη ιστοσελίδα ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας