Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021 – 2027

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέλιξη του Προγράμματος μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της

ΕΥΔ του Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα” 

 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (ΠεΠ ΣΤΕ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι συνολικοί πόροι που έχουν κατανεμηθεί στο Πρόγραμμα ανέρχονται σε 426.065.902,00 €, από τα οποία 315.684.496. € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ και τα 110.381.406 € (25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι αυξημένος κατά 2,2 φορές σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή στη Δημόσια Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85% για την νέα περίοδο, έναντι 50% της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος, εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Αύγουστο του 2022 (EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.8.2022: CCI 2021EL16FFPR012).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, το αρμόδιο δηλαδή όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, συγκροτήθηκε με την 2170/19-9-2022 Απόφαση. (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5010/26.09.2022 ).

Προτεραιότητες και δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται στη βάση των Στόχων Πολιτικής νέας Πολιτικής Συνοχής, στοχεύοντας να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες (Άξονες), από τις οποίες η 4.02 & η 6.02 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της (54 εκ.€)

2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (86 εκ.€)

3. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας (31,2 εκ.€)

4.01. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης (62,4 εκ.€).

4.02. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (108 εκ.€)

5. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (76,3 εκ.€)

6.01. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (5,6 εκ.€)

6.02. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (2,3 εκ.€)

κή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματοςέχει στόχο να προσδώσει προστιθέμενη αξία στον αναπτυξιακό προγραμματισμό με μια διαδικασία ενσωματώνει στον προγραμματισμό την περιβαλλοντική διάσταση και παράλληλα συμπληρώνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά στο υποκείμενο επίπεδο των έργων και των δραστηριοτήτων.

Εκπονήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β/ 25-10-2017).

Παρουσιάστηκε αναλυτικά  στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στη  9ης Συνεδρίαση (Τακτική) της 28ης Απριλίου 2022 και έλαβε σύμφωνη γνώμη.

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63116/4358/20-6-2022 Απόφαση.

Σχετικό υλικό: