Αριθμός Πρακτικού 13, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Μαρτίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΝΨΙ7ΛΗ-Ψ7Ο