Αριθμός Πρακτικού 10, Ορθή Επανάληψη ως προς τα έκτακτα θέματα 6, 7, 10 & 12 και τα θέματα 25, 35, 41 & 46 της ημερήσιας διάταξης 09-03-2018,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας