Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ6Κ67ΛΗ-ΧΔΨ (1)