Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Μαρτίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ