Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Ν297ΛΗ-055