Ορθή Επανάληψη-Αριθμός Πρακτικού 8-της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας