Ορθή Επανάληψη-Αριθμός Πρακτικού 8-της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.