Αριθμός Πρακτικού 40, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Δεκεμβρίουυ 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας