Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίουυ 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας