Αριθμός Πρακτικού 34, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29 Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ_34