Αριθμός Πρακτικού 33, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις 15ης Οκτωβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας

7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ