Αριθμός Πρακτικού 30, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Αυγούστου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30_26-08-2019 ΑΔΑ ΩΚΥ67ΛΗ-ΩΩΔ-1