Αριθμός Πρακτικού 3, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιανουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας