Αριθμός Πρακτικού 26, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω35Φ7ΛΗ-ΠΓ9