Αριθμός Πρακτικού 19, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Μαΐου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω3Δ27ΛΗ-2Ψ0-2