Αριθμός Πρακτικού 12 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 21ης Μαρτίου 2016

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του Ηλία Μπουρμά, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1013/8-10-2014 απόφασή της (ΑΔΑ:Β3Ε37ΛΗ-ΤΥΠ) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 38828/522/15-3-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρακτικό 12 Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

Σχολιάστε