Αποτελέσματα αξιολόγησης Υπομέτρου 4.1 – Φυσικών Προσώπων και Συλλογικών σχημάτων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Σχολιάστε