Αποσπάσματα Πρακτικών Αποφάσεων της 9ης έκτακτης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την 15η Οκτωβρίου 2018 (307-309)

6Τ6Κ7ΛΗ-Ζ3Χ - ΑΠΟΦΑΣΗ 307-2018
6ΝΦ27ΛΗ-ΗΣ3- ΑΠΟΦΑΣΗ 308-2018
ΨΘΩΗ7ΛΗ-ΗΦ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 309-2018