Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 07-05-2018 (Αριθμ. 139 έως 156)