Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 5ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 07-05-2018 (Αριθμ. 139 έως 156)

6Ε9Χ7ΛΗ-ΝΓΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 139-2018
Ω00Υ7ΛΗ-ΣΩΔ-ΑΠΟΦΑΣΗ 140-2018
6ΗΠΝ7ΛΗ-ΚΨΔ- ΑΠΟΦΑΣΗ 141-2018
ΩΔΒΚ7ΛΗ-ΩΒΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ 142-2018
6Ν4Ο7ΛΗ-ΕΗ2-ΑΠΟΦΑΣΗ 143-2018
6ΨΠ57ΛΗ-4Τ2-ΑΠΟΦΑΣΗ 144-2018
ΩΙ337ΛΗ-ΟΑΜ-ΑΠΟΦΑΣΗ 145-2018
66ΙΥ7ΛΗ-5ΡΖ- ΑΠΟΦΑΣΗ 146-2018--
68ΨΟ7ΛΗ-ΡΝ4-ΑΠΟΦΑΣΗ 147-2018
ΩΦΛΒ7ΛΗ-ΡΦ7-ΑΠΟΦΑΣΗ 148-2018
6Ξ1Θ7ΛΗ-ΧΦΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 149-2018
67ΥΕ7ΛΗ-8Χ7 - ΑΠΟΦΑΣΗ 150-2018
7Υ547ΛΗ-05Κ-ΑΠΟΦΑΣΗ 151-2018
6Ω2Ε7ΛΗ-ΤΣΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 152-2018
ΨΘΔΥ7ΛΗ-Φ5Δ-ΑΠΟΦΑΣΗ 153-2018
6Ψ4Ψ7ΛΗ-3ΓΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 154-2018
ΩΜ547ΛΗ-Ω8Β- ΑΠΟΦΑΣΗ 155-2018
ΩΕ657ΛΗ-4ΛΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 156-2018