Αποσπάσματα πρακτικών αποφάσεων της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 2/4/2018 (απο 112 εως 138)

Ω3947ΛΗ-6Θ1- ΑΠΟΦΑΣΗ 112-2018
7Σ6Π7ΛΗ-Ε3Η- ΑΠΟΦΑΣΗ 113-2018
ΩΩΩΘ7ΛΗ-ΦΨ0-ΑΠΟΦΑΣΗ 114-2018
ΨΠΡΖ7ΛΗ-35Θ- ΑΠΟΦΑΣΗ 115-2018
ΩΤΜΒ7ΛΗ-03Ω- ΑΠΟΦΑΣΗ 116-2018
7Ζ1Ζ7ΛΗ-Π9Μ-ΑΠΟΦΑΣΗ 117-2018
6ΨΖΠ7ΛΗ-1Σ3-ΑΠΟΦΑΣΗ 118-2018
7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ- ΑΠΟΦΑΣΗ 119-2018
ΨΛΡΛ7ΛΗ-ΤΒΙ - ΑΠΟΦΑΣΗ 120-2018
Ψ95Ν7ΛΗ-ΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ 121-2018
Ω5ΩΔ7ΛΗ-999 -ΑΠΟΦΑΣΗ 122-2018
ΩΟ6Γ7ΛΗ-ΚΞΧ- ΑΠΟΦΑΣΗ 123-2018
ΩΚ6Ζ7ΛΗ-Θ94- ΑΠΟΦΑΣΗ 124-2018
6ΡΠΓ7ΛΗ-Ο05- ΑΠΟΦΑΣΗ 125-2018
722Ρ7ΛΗ-ΓΩ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 126-2018
7Ν7Γ7ΛΗ-8Ι3- ΑΠΟΦΑΣΗ 127-2018
72ΗΙ7ΛΗ-ΜΨ8- ΑΠΟΦΑΣΗ 128-2018
Ψ2ΠΧ7ΛΗ-ΖΤ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 129-2018
Ω7ΣΗ7ΛΗ-ΕΕΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 130-2018
ΨΤΝΟ7ΛΗ-6ΑΜ - ΑΠΟΦΑΣΗ 131-2018
ΩΒ0Ψ7ΛΗ-Ο9Σ - ΑΠΟΦΑΣΗ 133-2018
Ω6ΧΧ7ΛΗ-8ΔΘ- ΑΠΟΦΑΣΗ 134-2018
ΩΠ8Ψ7ΛΗ-ΕΜΩ- ΑΠΟΦΑΣΗ 135-2018
Ω9717ΛΗ-ΓΑΦ- ΑΠΟΦΑΣΗ 136-2018
6Κ3Θ7ΛΗ-ΩΥ8 - ΑΠΟΦΑΣΗ 137-2018
ΩΔΩΡ7ΛΗ-ΚΧΜ- ΑΠΟΦΑΣΗ 138-2018